DM538: Algoritmer og sandsynlighed (5 ECTS)

STADS: 15012501

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Jørgen Bang-Jensen, Professor, lic.scient., dr. scient
Tlf.: 6550 2335 Email: jbj@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Tirsdag 12-14 U91 36-41,44-46
Fælles I Tirsdag 12-14 IMADA 47-49
Fælles I Onsdag 12-14 U133 40
Fælles I Fredag 12-14 U26a 36-37
H1 TE Torsdag 10-12 U49 36
H1 TE Torsdag 10-12 U24a 37-39
H1 TE Torsdag 10-12 U23a 40
H1 TE Torsdag 10-12 U143 41
H1 TE Torsdag 10-12 U145 44-47
H1 TE Torsdag 10-12 U142 48-49
H1 TE Torsdag 10-12 U154 50-51
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Undervises fælles med DM551 Algoritmer og sandsynlighed (10 ECTS)

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Stoffet fra DM507 Algoritmer og datastrukturer og fra DM527 Matematisk redskaber i datalogi eller DM535 Diskrete metoder i datalogi skal være kendt. Kurset kan ikke følges hvis DM551 er bestået, eller hvis DM551 indgår obligatorisk i din studieordning.

Kursusintroduktion
Kurset skal give de studerende færdigheder i at arbejde med kombinatorik og diskret sandsynlighed med henblik på anvendelser i datalogi. I den første del lærer de studerende teknikker til at tælle antallet af elementer i endelige mængder. I den anden del bruges disse teknikker til at arbejde med diskrete sandsynlighedsrum og -fordelinger. Derefter fortsættes med mere avancerede tælleteknikker og i den sidste del af kurset lærer de studerende at bruge ovennævnte principper til at udvikle og analysere randomiserede algoritmer.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne: Emneoversigt
Kombinatorik, tælleteknikker for permutationer og kombinationer, binomialkoefficienter, inklusion/eksklusion-princippet, diskret sandsynlighedsteori, standard diskrete sandsynlighedsfordelinger, rekursionsligninger, randomiserede algoritmer.

Litteratur


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Obligatoriske opgaver. Opgaverne skal være bestået, for at man kan gå op til den skriftlige eksamen. (15012512)

Eksamen- og censurform:
4 timers skriftlig eksamen der bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen og ekstern censur. (15012502) 5 ECTS

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Reeksamen er en mundtlig eksamen, der bedømmes med karakter efter 7-skalaen og ekstern censur.Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 9. January 2015
Reeksamen finder sted den 23. February 2015

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 26 timer
Træningsfase: 26 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 26 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 10 timer

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. Sep 2014.